Podporili ste

Výťažok z vandrovky sa každý rok prerozdeľuje cez grantový program Karpatskej nadácie Máme radi východ. Za 14 rokov sme vďaka darom od vandrovníkov prerozdelili sumu 109 088 eur. Podporili sme 68 skvelých projektov zameraných na stretávanie sa ľudí, nekomerčnú kultúru a tvorivosť či zdravý životný štýl. Naša podpora smerovala do vyše 40 miest a obcí na východnom Slovensku.

2023

Pobytové víkendy v prírode pre onkologické rodiny

Organizácia: OZ Onkomamky
Popis projektu: Občianske združenie Onkomamky zPrešova bolo založené bývalými a súčasnými onkologickými pacientkami. Týmto projektom chcú zabezpečiť víkendový pobyt pre rodiny s onkologickým pacientom a tak poskytnúť týmto rodinám oddych v prírode a psychicky relax od náročného obdobia. Projekt sa bude realizovať na prenajatej chate v okolí obce Výrava v Medzilaboreckom okrese. Hlavnými aktivitami budú výlety do okolia prírody, relax v prírode, stretnutie s inými ľuďmi.
Podporená suma:  3000 eur

Otvorený dvor

Organizácia: OZ Divadlo na peróne
Popis projektu: V rámci projektu plánuje občianske združenie Divadlo na peróne z Košíc obnoviť a revitalizovať dvor, ktorý je súčasťou divadelného priestoru. Dvor je momentálne provizórne upravený a využíva sa ako súčasť divadelnej kaviarne pred a po predstavení, počas workshopov, v letných mesiacoch na verejné podujatia. Úprava dvora by mala skvalitniť priestor pre návštevníka, priniesť viac zelene, vytvoriť javisko, otvoriť priestor verejnosti na menšie podujatia, čítanie a relax.
Podporená suma: 2998 eur

Vybudovanie skillparku v areáli velodrómu v Prešove

Organizácia: OZ Cyklo Čajka Prešov
Popis projektu: Občianske združenie Cyklo Čajka Prešov vzniklo za účelom rozvoja cyklistického športu u detí a dospelých. V rámci projektu plánujú vybudovať centrálnu časť cyklistického skillparku v areáli velodrómu v Prešove, a tým podporiť zdravý životný štýl a budovanie komunity aktívnych aj príležitostných športovcov. Tento areál ponúka priestory vhodné na športové aktivity aj relax pre rôzne kluby, rodiny s deťmi aj verejnosť. Do priestoru budú zabudované prvky, ktoré predstavujú ľahšiu verziu terénnych prekážok, s ktorými sa môžu cyklisti pri aktívnom pohybe bežne stretnúť. 
Podporená suma: 3000 eur

Aktívne trávenie voľného času

Organizácia: OZ Žijeme skautingom
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Žijeme skautingom z Prešova je rekonštrukcia chatky v blízkosti Lačnovského kaňonu, ktoré získalo združenie do prenájmu od obce Lipovce. Chata bude miestom na aktívne trávenie voľného času pre deti, mládež, ale aj dospelých dobrovoľníkov. Zároveň bude slúžiť aj ako „základňa“ pri ochrane okolitej prírody. Na oprave chaty sa budú podieľať nielen dobrovoľníci, ale aj deti a mládež.
Podporená suma: 1792 eur

Rekonštrukcia lode z doby bronzovej

Organizácia: OZ Collegium Myssle
Popis projektu: Občianske združenie Collegium Myssle spravuje Archeoskanzen doby bronzovej v Nižnej Myšli, kde sa snažia o čo najreálnejšie vyobrazenie života z tohto obdobia.  V rámci projektu plánujú  vytesať funkčnú repliku lode z jedného kusu kmeňa stromu. Tento typ lodí sa podľa archeologických  nálezov z Nižnej Myšle využíval v minulosti po okolitých riekach. Po vytesaní prebehne expedícia lode po rieke Tisa až po jazero Tisa. Po splavení bude loď prevezená do múzea v Nižnej Myšli ako súčasť expozície. Projekt tak prispeje k novému exponátu pre Archeoskanzen, ku kultúrnemu obohateniu pre obec a región a k propagácii regionálnych dejín.
Podporená suma: 1 000 eur

Rozčítaný dvor

Organizácia: OZ Krížinčatá
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Krížinčatá je premeniť nevyužité priestranstvo medzi pavilónmi Základnej a materskej školy sv. Marka Križina v MČ Košice-Krásna na aktívny priestor s novými možnosťami na sedenie a trávenie voľného času. Ide o obľúbené miesto stretávania sa, no nutne potrebuje revitalizáciu. Projekt prispeje skrášleniu a zefektívneniu tohto priestoru, ktoré využijú žiaci a učiteľský zbor, ale aj príbuzní a návštevníci.
Podporená suma: 2610 eur

Objavte Poloniny 2023

Organizácia:OZ  Také naše
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Také naše je organizáciou zážitkového podujatia naštartovať rozvoj turizmu okresu Snina a NP Poloniny. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia 8 obcí Uličskej doliny, ktorým chce projekt umožniť využiť svoj potenciál pre poskytovanie služieb turistom, či už ide o rôzne zážitky, ale aj ubytovanie či stravovanie.  Podujatie prepojí jednak poskytovateľov zážitkov, ktorí sa naučia dostatočne prezentovať svoje služby a návštevníkov, ktorí si vyberajú toto územie práve pre jeho unikáty, vďaka čomu dokážu prežiť tri zaujímavé dni priamo doma u obyvateľov Polonín.
Podporená suma: 3 000 eur

2022

Seniori a deti – kto komu pomôže

Organizácia: OZ Láskavé ruky
Popis projektu: Vďaka projektu môžu seniori s poruchami mobility absolvovať pracovné terapie s papierom a hlinou. Špeciálne kreslá im umožnia zúčastňovať sa na rôznych zaujímavých aktivitách s dobrovoľníkmi v interiéri, v seniorparku či na terasách. Dobrovoľníci pomôžu tiež s estetickou úpravou prostredia cez výsadbu kvetov a ihličnanov v seniorparku, úpravou trávnikov a kríkov a opravou studne v predzáhradke. Seniori a návštevníci budú spoločne vyrábať pozdravy z papiera a darčeky z hliny, ktoré budú vypálené a následne glazované. Hotové porcelánové výrobky sa budú zdobiť farbami a budú prezentované na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Niektoré sa dokonca využijú na ocenenie súťažiacich detí i dospelých.
Podporená suma: 1 863 eur

Maxi botanika v praxi

Organizácia: OZ BotaniKE
Popis projektu: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach je najväčšou Botanickou záhradou na Slovensku s priemernou ročnou návštevnosťou 30 000 až 40 000 ľudí. Tento projekt však dopomôže k tomu, že záhrada okrem bežných návštevníkov priláka aj zraniteľné skupiny s hendikepom – zrakovo či mentálne znevýhodnených. Cieľom je vytvoriť vonkajšiu galériu drevených plastík plodov rastlín v nadrozmernej veľkosti. Vznikne akási vonkajšia galéria poskytujúca estetickú a vzdelávaciu funkciu. To podporí lokálneho rezbára a vytvorí podmienky pre neformálne vzdelávanie slabozrakých a nevidiacich ľudí, ktorí spoznajú plody hmatom. Výsledkom bude 6 vyrezávaných drevených plastík zobrazujúcich plody/šišky drevín v nadrozmernej veľkosti s info tabuľami s opisom diela.
Podporená suma: 3 000 eur

Kultúrno-komunitné centrum, 3. ročník

Organizácia: OZ ŠUM
Popis projektu: Občianske združenie š.u.m. sa snaží o etablovanie nekomerčných kultúrnych obsahov stojacich na humánnych hodnotách, podporovanie dialógu o dôležitých ľudských témach a zveľaďovanie verejného priestoru. Projekt je zameraný na organizáciu kvalitných komorných podujatí nezávislej kultúry – divadelné predstavenia pre deti i dospelých, koncerty, tvorivé dielne, diskusie, výstavy. Chce umožniť lokálnym divákom, predovšetkým obyvateľom mesta Trebišov, ktorí nemajú v mieste bydliska dostatočnú ponuku nekomerčných kultúrnych podujatí, jednoduchší prístup k umeniu. Výsledkom projektu je pozdvihnutie kultúrnej úrovne v regióne, jednoduchší prístup a s tým súvisiaci vyšší záujem publika o kvalitné nekomerčné umenie, spoluvytváranie hodnôt i budovanie dobrého vkusu.
Podporená suma: 3 000 eur

Čas pre rodinu

Organizácia: OZ Materské centrum Hernička
Popis projektu: Hernička je materské centrum pre deti do 3 rokov, ktoré vďaka projektu prinesie rodinám možnosť efektívneho trávenia spoločného času, ale tiež možnosť prepájať sa s ďalšími komunitami v meste. Cieľom projektu je nakúpiť pomôcky (knihy, hračky a športové vybavenie) a zorganizovať stretnutia, kde sa zíde celá rodina. Formou prednášok a spoločného zdieľania tiež poskytne priestor iba pre ženy, matky, aby si oddýchli a našli pochopenie, podporu a využitie svojho potenciálu. Súčasťou projektu je aj Deň rodiny a Jablkové hody, ktoré poskytnú návštevníkom centra bohatý program vrátane súťaže v pečení koláčov. Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi, tehotné ženy, slobodné matky s deťmi, matky s deťmi so zdravotným znevýhodnením, a tiež s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Podporená suma: 3 000 eur

Terasa s petangovým ihriskom

Organizácia: NO Centrum sociálnych služieb „Johanka“
Popis projektu: V Centre sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc a majú zdravotné postihnutie (najmä Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba). Klienti tohto centra sú aktívnymi členmi petangovej ligy, ktorá sa uskutočňuje už 7 rokov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb. Centrum však doteraz nedisponuje bezpečným exteriérovým vybavením a petangovým ihriskom. Cieľom projektu je tak výstavba terasy a pentagového ihriska, kde sa klienti centra spolu s ich blízkymi, rôznymi návštevníkmi zariadenia a deťmi zo ZŠ a MŠ, zamestnancami, ale aj s klientmi iných zariadení môžu kultúrne, spoločensky a športovo vyžiť.
Podporená suma: 1 137 eur

Prvá pomoc zážitkom

Organizácia: OZ Water Rescue Forum
Popis projektu: Občianske združenie Water Rescue Forum sa snaží šíriť osvetu, aby sa ľudia nebáli zachrániť život, približuje svet záchranárov a prináša novinky do edukácie prvej pomoci. Prostredníctvom projektu zorganizuje podujatie, ktorého úlohou bude priblížiť širokej verejnosti činnosť vodnej záchrannej služby a ďalších záchranárov. Poukáže na špecifiká vodnej záchrany, zvýši povedomie bezpečného pohybu pri vode a prostredníctvom tréningu prehĺbi osvetu všeobecnej prvej pomoci, nielen pri topení. Verejnosti často chýba vedomosť a zručnosť, čo robiť/nerobiť pri topení a ako poskytnúť prvú pomoc. Vďaka projektu ich to organizácia prakticky naučí.
Podporená suma: 3 000 eur

2021

Celoročná komunitná záhrada

Organizácia: OZ BONA FIDE
Popis projektu: Vybudovanie celoročnej komunitnej záhrady v Tabačke Kulturfabrik (Košice) na princípe aeropónie – bez pôdy. Oproti konvenčným riešeniam komunitných záhrad tento projekt umožňuje pestovať celoročne s maximálnym využitím malého priestoru s ohľadom na životné prostredie. Nekonvenčnými postupmi pestovania rozšíria sezónu na celý rok, čím prinesú ľuďom viac možností ako rozumne tráviť voľný čas spojený s vysokou pridanou hodnotou – vlastnou úrodou. Počas realizácie projektu plánujú usporadúvať sprievodné vzdelávacie podujatia zamerané na inovatívne spôsoby pestovania a ochranu životného prostredia pre školské zariadenia a širokú verejnosť. 
Podporená suma: 3 000 eur

Relax pri hradnej farme

Organizácia: OZ Rákociho cesta
Popis projektu: Podpora rodinných výletov na hrady, o ktorých údržbu sa starajú mladí farmári chovom kôz, za účelom spásania náletových drevín. Informačný stánok, lavičky, upravené ohniská a letná školy hry na gitaru budú pilotnými aktivitami na hrade Šebeš. Zámerom je udržateľná starostlivosť o obnovené hradné ruiny. Hradné hospodárstvo spája chov zvierat a ponuku služieb v cestovnom ruchu. Pilotný projekt sa rozbehol na hrade Šebeš výstavbou ohradníka pre kozy. Tie sa stali veľkým lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. Projektom zatraktívnia pobyt pri hradnej farme aj rodičom, aby si oddýchli, strávili viac času na hrade a radi sa sem vracali, čo v konečnom dôsledku podporí hradných farmárov.
Podporená suma: 1 830 eur

Family garden

Organizácia: OZ KreDO
Popis projektu: Vytvorenie kreatívno-športovo-oddychovej exteriérovej zóny v Ľuboticiach, pri Prešove. Snahou projektu je vytvoriť zónu, v ktorej by mohli ľudia všetkých vekových kategórii tráviť zmysluplný čas v bezpečnom a priateľskom priestore komunitnej záhrady. Plánom je vytvoriť FACEGARDEN – outdoorovú klubovňu, BOOKGARDEN – komunitnú knižnicu a PLAYGARDEN – priestor pre voľnú hru. V rámci projektu upravia a skrášlia priestory komunitnej záhrady, zariadia komunitnú knižnicu, pripravia besedy a vytvoria zaujímavé podnetné hrové prostredie pre všetkých.
Podporená suma: 1 900 eur

Karpatská panoráma

Organizácia: TELESKOP n.f.
Popis projektu:  Výstavba vyhliadkovej terasy s oddychovou infraštruktúrou na stanovišti VENUŠA v rámci náučného chodníka Malá cesta planét. Toto stanovište je zaujímavé prekrásnym výhľadom, ale aj dobrou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie. Návštevníkom Polonín a Parku tmavej oblohy tak poskytnú výhľady na Karpaty, flóru a faunu na Slovensko-Poľsko-Ukrajinskej hranici a zároveň podporia zdravý životný štýl, využívanie voľného času, kreativitu, fotografovanie, pozorovanie hviezdnej oblohy a turistiku.
Podporená suma: 2 995 eur

Tábor samostatnosti

Organizácia: OZ Krajina nepoznaná
Popis projektu: Zameriavame sa na deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú často na okraji spoločnosti. Sami sa ťažšie približujú k iným deťom už z pozície svojho hendikepu. Preto si aj oveľa ťažšie hľadajú kamarátov a ich stretávanie s inými deťmi nie je také prirodzené, ako je to bežné u ich zdravých vrstovníkov. Tábor samostatnosti umožňuje, aby dochádzalo k interakcii medzi deťmi. Môžu prežiť týždeň s inými deťmi a bez rodičov. Načerpať nové skúsenosti a vrátiť sa bohatšie o skvelé zážitky. Dobrovoľníci si budú môcť zlepšiť svoje schopnosti v tvorbe programu pre deti, v starostlivosti, ale aj správnom poskytovaní pomoci pre nich.
Podporená suma: 3 000 eur

Indiánska klubovňa pre deti

Organizácia: OZ Hokejový klub Spiš Indians
Popis projektu:  Vytvorenie kvalitného prostredia, v ktorom budú deti veľmi radi tráviť čas pred, ale aj po tréningovom procese. Ponúknu nový štandard komunikácie klubu ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie smerom k rodičom detí, ako aj ich okoliu. Nejde iba o športovú stránku veci – snažia sa budovať komunitu, dbajú o správanie detí, vytvárajú prostredie, do ktorého sa vždy radi vracajú a na ktoré budú celý život spomínať.
Podporená suma: 2 920 eur

Z pustatiny sad

Organizácia: OZ okolo
Popis projektu: Revitalizácia zabudnutých sadov na verejné miesta. Organizovaním verejných brigád obohacujú spoločenský život a sprostedkúvajú vzdelávanie a aktívny relax. Z náletu už oslobodili viac ako 30 jabloní a vysadili 10 ovocných stromov. Porast neskôr udržiavajú dve ovce a tri kozy. 
Podporená suma: 2 943 eur

2020

Hipo-útočisko

Organizácia: OZ Hipoedu
Popis projektu: Postavenie čistého útočiska pred počasím pre rodiny s deťmi, ktoré sa zúčastňujú na hipoterapiách počas celého roka. V lete pred páľavou v zime pred vetrom, dažďom a chladom. Nájdu tam detský kútik so stavebnicami a hrami pre malých i veľkých.
Podporená suma: 2 485 eur

Ľadová nádej

Organizácia: OZ Radosť vranovských detí
Popis projektu:  Umožnenie deťom s rôznym zdravotným postihnutím pokračovať v pravidelných kurzoch základov korčuľovania pod vedením kvalifikovanej trénerky a získať tak základy korčuľovania i nové krasokorčuliarske zručnosti.
Podporená suma: 600 eur

Vráťme šport na hokejové ihrisko vo Veľkom Šariši

Organizácia: OZ Stará škola Kanaš
Popis projektu: Vrátenie športu na otvorenú hokejovú plochu v meste Veľký Šariš a tým zabezpečenie športového vyžitia a zdravého životného štýlu nielen občanov mesta, žiakov školy, ale i širokú verejnosť Zároveň bude skrášlené okolie plochy. Výsledkom projektu bude vybavené otvorené hokejové ihrisko s upraveným okolím plné športovcov.
Podporená suma: 2 149 eur

Slunce, seno, amfiteáter

Organizácia: Ťahanovská záhrada
Popis projektu: Na Turnianskom hrade postavili prístrešok, ktorý slúži ako zázemie pre dobrovoľníkov pracujúcich na hrade, útočisko pre turistov počas horúčav, či dažďa a ako zachytávač dažďovej vody pre práce pri obnove hradu. Pomocnú ruku pri jeho výstavbe poskytlo 38 dobrovoľníkov.
Podporená suma: 1 650 eur

Revitalizácia oddychovej zóny (prístrešku) na území Slovenského krasu

Organizácia: Telovýchovná jednota Elán Rožňava
Popis projektu: Zrevitalizovanie oddychovej zóny (prístrešok) v Slovenskom krase. Okrem opraveného prístrešku, ktorý ochráni turistov pred nepriaznivým počasím, si budú môcť návštevníci Horného Gemera oddýchnuť na lavičkách a možnosť nájsť informácie na informačnej tabuli. Zároveň bude odpad koncentrovaný vo vreciach v stojanoch na odpadky, ktoré budú súčasťou projektu a budú prínosom pri zlepšovaní životného prostredia.
Podporená suma: 2 550 eur

2019

Bicykle za dobré skutky

Organizácia: Green Cubator
Popis projektu: Pilotný projekt zdieľania bicyklov v Prešove. 20 bicyklov darovaných od obyvateľov Prešova boli následne opravené a neskôr skrášlené domácimi nekomerčními umelcami. Tieto bicykle môžu využívať všetci, ktorí zaň zaplatia buď peniazmi, alebo dobrým skutkom vo forme dobrovoľníctva.
Podporená suma: 2 500 Eur

Stretneme sa na Turnianskom hrade pod prístreškom

Organizácia: OZ Castrum Thorna
Popis projektu: Na Turnianskom hrade postavili prístrešok, ktorý slúži ako zázemie pre dobrovoľníkov pracujúcich na hrade, útočisko pre turistov počas horúčav, či dažďa a ako zachytávač dažďovej vody pre práce pri obnove hradu. Pomocnú ruku pri jeho výstavbe poskytlo 38 dobrovoľníkov.
Podporená suma: 1 500 Eur

Prešov v akcii

Organizácia: PROFITENNIS ACADEMY
Popis projektu: Sídliskový festival športu a umenia.  Už po 7. krát ožil Prešov športovými turnajmi, hudbou, tancom, workshopmi, vystúpeniami, súťažami, či tvorivými dielňami. Von vytiahli 600 účastníkov festivalu, do 4 športových turnajov sa zapojilio 206 športovcov a 30 dobrovoľníkov pomáhalo pri organizácii.
Podporená suma: 1 636 Eur

ZaŽi To-k

Organizácia: OZ Viera – Láska – Nádej
Popis projektu: Rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím často trpia spoločenským vylúčením. Cieľom projektu bolo tieto rodiny spojiť, prepojiť a spriateliť.  Na víkendovom pobyte v kúpeľoch sa stretlo 13 rodín, kde pre nich boli pripravené prednášky, wellness, športové aktivity, alebo tvorivé dielne. 
Podporená suma: 2 500 Eur

2018

12 A ja taká dzivočka cingi lingi bom

Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...

Organizácia: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej
Popis projektu: Tanečná škola a príprava predstavenia detí so zrakovým postihnutím na východnom Slovensku
Podporená suma: 1 310 Eur

IMG 1977

Jeden krok, šesť nôh

Organizácia: Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa
Popis projektu: Vytvorenie aktvivít pre trávenie času a cvičenie so psíkmi z útulka, pre ľudí z regiónu Severovýchodného Slovenska
Podporená suma: 1 351 Eur

20180911 114611

Chceme byť viditeľní

Organizácia: Maják
Popis projektu: Realizácia výtvarných workshopov pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi.
Podporená suma: 1 955,25 Eur

40940675 2002198383165859 5143905244622618624 o

Rožňavská zelená terasa

Organizácia: Občianske združenie Druživa
Popis projektu: Vznik prvej komunitnej záhrady v meste Rožňava, ako miesto na stretávanie komunity a organizovanie voľnočasových aktivít.
Podporená suma: 2000 Eur

DSC 5335

Horský Beh Smolník 2018

Organizácia: Vitalcity
Popis projektu: Štvrtý ročník projektu Horský Beh Smolník (HBS) je charakterizovaný ako turisticko - bežecké podujatie určené pre dospelých aj deti.
Podporená suma: 1 000 Eur

45767209 327646968028731 3524804768482459648 n

Klubovňa – zóna bez mobilu a internetu

Organizácia: Prameň radosti
Popis projektu: Vytvorenie atraktívneho priestoru pre stretávanie sa mladých ľudí a rodičov s deťmi, aby zažili spoločenstvo, prijatie, spoznali nových priateľov i bez internetu či mobilu.
Podporená suma: 1 300 Eur

otvorenie chodníka

Stopy histórie

Organizácia: STRELECKÝ KLUB DVC TATRY
Popis projektu: Vytvorenie náučného chodníka, ktorý povedie okolo historický pozostatkov stavieb a významných objavených miest, súvisiacich s históriou obce Spišské Bystré
Podporená suma: 1490 Eur

2017

Vylet do okolia Roskoviec a zber odpadu

S kamerou cez hory

Organizácia: Človek v ohrození
Popis projektu: Krátky dokumentárny film nakrútený s rómskou mládežou v rómskom jazyku o krásach prírody a nástrahách ľudského konania. Cieľovou skupinou filmu by mali byť rómske komunity, ktoré sa k tejto téme obyčajne nedostanú, mal by ich motivovať k podobným aktivitám nachádzania spätosti človeka a prírody cestou uvedomenia si dôsledkov vlastného správania.
Podporená suma: 2000 Eur

RetroSabinov 10 2

Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka

Organizácia: CREATIVEAST
Popis projektu: Retrocyklo deň, ktorý nie len, že propagoval zdravý životný štýl, ale aj súťaživosť, zmysel pre tradície a kreativitu v meste a budovanie vzťahu k jeho minulosti.
Podporená suma: 2000 Eur

10 1

Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi

Organizácia: Maják nádeje
Popis projektu: Konkrétne ide o šitie, výrobu darčekových mydiel a korálkovej bižutérie. Matky a dospievajúce deti tak budú mať možnosť získať pracovné zručnosti a návyky, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo.
Podporená suma: 1500 Eur

cyklo 20

Spoznaj svoj región na bicykli

Organizácia: Medzi riekami
Popis projektu: Prvá cyklistická túra v regióne Zemplínskej Širokej za účelom spoznávania regiónu a návštevu obnovených váhadlových studní, významných miest v obciach.
Podporená suma: 1280 Eur